• Đặt hàng


  0919 50 50 63

 • Đặt hàng


  0919 40 50 63

 • Đặt hàng


  0983 50 50 63

  HÓA CHẤT CÁC LOẠI

  Model:

  Hãng sản xuất:

  Tiêu chuẩn:

  Xuất xứ:China

  Bảo hành:

  Đơn giá: Liên hệ

  Thông tin chi tiết :


   

  TT

  TÊN HOÁ CHẤT

  LOẠI

  CÔNG THỨC

  1 Acetol

  PA (AR)

  CH3-CO-CH3
  2 Acetonitril

  PA (AR)

  C2H3N
  3 Acetic acid glacial

  PA (AR)

  CH3COOH
  4 Ascorbic acid

  PA (AR)

  C6H8O6
  5 Benzoic acid

  PA (AR)

  C6H5COOH
  6 Boric acid

  PA (AR)

  H3BO3
  7 Hydrobromic acid

  PA (AR)

  HBr
  8 Hydrochloric acid

  PA (AR)

  HCl
  9 Sulfurous acid

  PA (AR)

  H2SO3
  10 Citric acid

  PA (AR)

  C6H8O7
  11 Hydrofluoric acid

  PA (AR)

  HF
  12 Formic acid

  PA (AR)

  HCOOH
  13 Lactic acid

  PA (AR)

  C3H6O3
  14 Nitric acid

  PA (AR)

  HNO3
  15 Oleic acid

  PA (AR)

  C17H33COOH
  16 Oxalic acid

  PA (AR)

  H2C2O4
  17 Perchloric acid

  PA (AR)

  HClO4
  18 Phosphoric acid

  PA (AR)

  H3PO4
  19 Salysilic acid

  PA (AR)

  C7H6O3
  20 Sulfosalicylic acid

  PA (AR)

  C7H6O6S2H2O
  21 Sulfuric acid

  PA (AR)

   H2SO4 
  22 Sunfanilic acid
   
  23 Adipic
   
  24 Benzen sunfonic acid

  Potassium aluminum sulfate

  PA (AR)

  KAl(SO4)2

  Potassium dichromate

  PA (AR)

  K2Cr2O7

  Potassium hydrogen carbonate

  PA (AR)

  KHCO3

  Potassium bromate

  PA (AR)

  KBrO3

  Potassium bromate

  CP

  KBrO3

  Potassium carbonate

  PA (AR)

  K2CO3

  Potassium chlorate

  PA (AR)

  KClO3

  Potassium chloride

  PA (AR)

  KCl

  Potassium chromate

  PA (AR)

  K2CrO4

  Potassium dihydromate

  PA (AR)

  KH2PO4

  Potassium ferrocyanide

  PA (AR)

  K4Fe(CN)6

  Potassium fluoride

  PA (AR)

  KF

  Potassium ferricyanide

  PA (AR)

  K3Fe(CN)6

  Potassium hydrogenphosphat

  PA (AR)

  K2HPO4

  Sodium bisulfite

  PA (AR)

  NaHSO3

  Sodium tungstate

  PA (AR)

  Na2WO4.H2O

  Sodium bromide

  PA (AR)

  NaBr

  Sodium bromate

  PA (AR)

  NaBrO3

  Sodium metaborate

  PA (AR)

  NaBO2

  Spdium chromate

  PA (AR)

  Na2CrO4

  Sodium carbonate anhydrous

  PA (AR)

  Na2CO3

  Sodium carbonate crystal

  PA (AR)

  Na2CO3.H2O

  Sodium chloride

  PA (AR)

  NaCl

  Sodium citrate

  PA (AR)

  C6H5Na3O7

  Sodium chlorate

  PA (AR)

  NaClO3

  Natri dihydro ph«tphat

  PA (AR)

  Na2HPO4

  Sodium floride

  PA (AR)

  NaF

  Sodium formate

  PA (AR)

  NaHCOO

  Sodium hypophosphite

  PA (AR)

  NaH2PO2.H2O

  Sodium hydroxide

  PA (AR)

  NaOH

  Sodium hypochloride

  PA (AR)

  NaOCl

  Sản phẩm cùng chuyên mục

 • BẠC NITRATE - AgNO3
 • PEPTONE
  Liên hệ
 • Ammonium Sulfate - (NH4)2SO4
 • Sodium peroxide - Na2O2
 • AXIT ACETIC
  Liên hệ
 • AXIT SUNFURIC - H2SO4